Nacházíte se zde: Domovská stránka > Obchodní podmínky
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

E-shop - Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti ILLKO, s.r.o.
sídlem Blansko, Masarykova 2226, PSČ 678 01
IČ: 49970780
DIČ: CZ49970780
(Prodávající je plátcem DPH)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13552 (dále jen Prodávající)

pro prodej prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese:
www.illko.cz

Kontaktní údaje:
ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226, 678 01, Blansko
tel. (+420) 516 417 355
fax. (+420) 516 417 355
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba: po – pá 8:30 – 11:00, 13:00 – 15:00

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). „Kupující“ v těchto Obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.
1.2. „Spotřebitelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku nebo s ním jinak jedná.
1.3. „Podnikatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce Prodávajícího, ke kupní smlouvě budou přiloženy na výslovnou žádost Kupujícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není z webového rozhraní přístupná. <
1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. V rámci zjednodušení nákupu může Kupující provést registraci na webové stránce. Ze svého uživatelského rozhraní pak může provádět objednávání zboží.
2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující je o tomto kroku předem informován na svou adresu elektronické pošty.
2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.5. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.6. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadávaných při registraci a nákupu což jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné doplňující informace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
2.7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uvedené údaje budou použity pouze pro komunikaci a zasílání objednaného zboží.
2.8. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
2.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
2.10. Kupující souhlasí s tím, že v rámci jeho nákupu prostřednictvím webového rozhraní můžou být ukládány tzv. cookies v jeho počítači. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.
2.11. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce zrušit svůj uživatelský účet a požaduje ukončit zpracování svých osobních údajů, a to na adresu prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. (je nutné uvést také přihlašovací jméno a zaregistrovanou e-mailovou adresu). Kupující bere na vědomí, že u Prodávajícího zůstává část osobních údajů archivována z důvodu daňových zákonů.
2.12. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
2.13. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
2.14. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
2.15. Kupující může provést také registraci pro odběr novinek. Zde se z osobních údajů ukládá pouze mailová adresa, a to v pseudonymizované formě. Tato mailová adresa slouží pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a materiálů. Při zrušení odběru novinek Kupujícím nebo Prodávajícím dochází k výmazu mailové adresy z databáze.
Pozn.: Podrobně je ochrana osobních údajů popsána ve Směrnici společnosti ILLKO s.r.o. pro ochranu osobních údajů.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje skutečné a pravdivé informace o zboží, a to včetně uvedení cen, vyjma zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V případě pochybností je platnou cena v katalogovém ceníku (v sekci ke stažení, pro nákup z webového rozhraní snížená o 3%).
3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu po odsouhlasení Obchodních podmínek kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky nebo Zálohové faktury nebo Avízem o odeslání objednaného zboží s fakturou, jež jsou Prodávajícím zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty Kupujícího.
3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. ÚHRADA CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně (viz adresa společnosti)
- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího před dodáním zboží
Účet Prodávajícího: 636 505 514 / 0600, GE Money Bank, a.s. Konstantní symbol platby je 0008, variabilní je číslo faktury. Informace pro realizaci převodu obdrží Kupující také při potvrzení objednávky (zálohovou fakturu).
4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.4. V případě bezhotovostní platby Kupující uhradí kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby na účet Prodávajícího na základě proformafaktury vystavené Prodávajícím a zaslané Kupujícímu před dodáním zboží. Platnost proformafaktury je 30 dní od jejího vystavení. Nebude-li celá částka do této doby připsána na účet Prodávajícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4.5. Po provedení platby vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad o přijaté platbě a zúčtovací daňový doklad – fakturu.
4.6. Kupující se stává vlastníkem zboží až od okamžiku úhrady nebo připsání celé částky na účet Prodávajícího, do té doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
4.7. Prodávající neumožňuje nákup na tzv. spotřebitelské úvěry.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla následující pracovní den od potvrzení objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla následující pracovní den po připsání příslušné částky na svůj účet.
5.2. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přibližném datu je Kupující předem informován.
5.3. Zboží lze převzít osobně v adrese provozovny, a to po oznámení na adresu elektronické pošty nebo telefonní kontakt Kupujícího. V případě platby předem může zboží převzít pouze Kupující, není-li výslovně dohodnuto jinak (např. komentářem v objednávce). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
5.4. Druhou možností je využití externího dopravce, kterým je přepravní služba PPL. Předání zboží přepravci je oznámeno na adresu elektronické pošty Kupujícího. Přesný čas a datum doručení zásilky je od okamžiku jejího předání dopravci výhradně jeho záležitostí. Telefonický kontakt uvedený v objednávce je automaticky vytištěn na adresní štítek, kterým je každá zásilka opatřena. V případě problémů pak může řidič nebo dispečer kontaktovat Kupujícího a dohodnout podrobnosti doručení. Dopravné a balné je započteno v částce k úhradě. Dopravné a balné se neúčtuje u objednávek s doručovací adresou v České republice, jejichž finanční objem přesáhne částku 10000 Kč bez DPH. Dopravné a balné pro doručovací adresy mimo Českou republiku se řídí ceníkem dopravce v místě doručení a její výši Vám sdělíme na vyžádání. Výši dopravného a balného zveřejňuje Prodávající na webových stránkách.
5.5. Třetí možností je dodání zboží na elektronickou adresu Kupujícího. Toto lze pouze u vybraných druhů zboží (software).
5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.7. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.9. Odmítne-li Kupující převzít zboží jak od dopravce, tak osobně v provozovně Prodávajícího bude zasláno upozornění na adresu elektronické pošty Kupujícího. Pokud nedojde do 14 pracovních dnů od zaslání upozornění k převzetí zboží Kupujícím, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Již zaplacené peněžní prostředky přijaté od Kupujícího vrátí Prodávající do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Nárok na úhradu nákladů marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.10. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození zásilky doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
5.11. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Při osobním převzetí zboží v provozovně Prodávajícího má Kupující možnost odevzdat staré elektrozařízení.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo počítačového programu, u kterého byl uplatněn jeho registrační kód.
6.2. V oprávněných případech má Spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupní smlouvy (číslo kupní smlouvy nebo její kopii), kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Spotřebitele. Je možné použít formulář v příloze těchto Obchodních podmínek.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Vrácené zboží musí být úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud je to možné v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží Spotřebitel převzal. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Spotřebitel k vrácenému zboží přiloží dodací list a fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předcházejících článků obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem a po navrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal.
6.5. Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že u zboží se vady nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pro zboží s omezenou životností může být záruční doba kratší (např. dobíjecí akumulátory, použité zboží prodávané se slevou). Je-li na zboží, jeho obalu nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, končí záruční doba uplynutím této lhůty. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.4. V případě, že se v průběhu doby dle předchozího článku vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
7.5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
7.6. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době. V případě, že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže, bude sjednáno mezi Prodávajícím a Kupujícím individuální řešení reklamace.
7.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající potvrzení, po dobu vyřízení reklamace neběží záruční lhůta. O průběhu a ukončení reklamace je Kupující informován na elektronickou adresu případně telefonní kontakt Kupujícího.
7.8. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.
V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
7.9. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou, neoprávněným zásahem nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za sníženou cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla snížená cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady vzniklé vnějšími událostmi mimo vliv Prodávajícího.
7.10. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, písemně na adresu provozovny Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Reklamace rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. 
7.11. Při řešení reklamace je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost. Kupující zajistí doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího (ne na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá). Kupující je povinen zabalit zboží do originálního nebo jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Přiloží ke zboží doklad o zakoupení či fakturu, byla-li vystavena nebo jiný doklad prokazující koupi zboží (nebo jejich kopie) spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Přiloží také záruční list, pokud byl vystaven.
7.12.V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na přiměřenou náhradu nákladů na dopravu reklamovaného zboží.
7.13. Prodávající neodpovídá za případné škody způsobené nemožností používat reklamované zboží.
7.14. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné nebo zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu bude Kupující předem informován na elektronickou adresu Kupujícího.
7.15. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající preferuje řešení případných sporů mimosoudní cestou, pokud to Kupující neodmítne.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
8.2. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.
8.3. Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právem.
8.4. Změny obchodních podmínek, odsouhlasených v kupní smlouvě v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

8.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2022.

 


 

Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Seznam zboží dle kupní smlouvy (doplňte):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa elektronické pošty spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) (*):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte.

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet