Nacházíte se zde: Domovská stránka > Software > ILLKO Studio > Licenční podmínky
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

Licenční podmínky

© 2012-2021 ILLKO, s.r.o.
Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft.
Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků.
Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je zakázána bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
Dokumentace je poskytována ‘tak, jak je’, a veškeré výslovné nebo vyplývající podmínky, vyjádření a záruky včetně všech implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo nenarušení cizích práv, jsou vyloučeny s výjimkou rozsahu, v němž jsou takováto odmítnutí záruk považována za právně neúčinná.

Licenční smlouva

Toto je licenční smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem počítačového programu a společností ILLKO, s.r.o. (dále jen "ILLKO" či "společnost ILLKO").
Čtěte prosím tuto licenční smlouvu pozorně!
Jestliže s podmínkami této licenční smlouvy nesouhlasíte, ihned ukončete používání tohoto programu! Do 15-ti dnů od data zakoupení dané verze programu máte právo na vrácení uhrazeného licenčního poplatku, to vše za předpokladu vrácení všech fyzických součástí balení produktu a zničení všech dosud pořízených kopií dané verze programu, případně odinstalace již nainstalovaného programu.

  1. Poskytnutí licence. Touto licenční smlouvou Vám společnost ILLKO uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat kopii počítačového programu společnosti ILLKO, při dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. Vaše licence se rovněž vztahuje na software, který je integrován do výsledného programu ILLKO jako komponenta. Integrované komponenty jsou a nadále zůstávají ve vlastnictví třetích stran.
  2. Autorská práva. Počítačový program, který je předmětem této licenční smlouvy je a nadále zůstává majetkem společnosti ILLKO. Počítačový program je předmětem autorského práva a jako takový podléhá plně jeho ochraně. Tímto nejsou dotčena práva třetích stran, jejichž komponenty jsou použity v licencovaném programu.
  3. Omezení užívání. Program nesmíte použít způsobem, který by jakkoli ohrožoval či porušoval autorská práva výrobce. Je zakázáno zejména pořizování kopií programu (s výjimkou pořízení jedné kopie určené výhradně za účelem archivace a zálohování), dále nesmíte program reprodukovat, modifikovat, měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo z něj zpracováním vytvářet odvozená díla. Všechna výslovně neudělená práva jsou vyhrazena. Jakákoli kopie programu, kterou máte povolenu učinit na základě této smlouvy musí obsahovat celý copyright i další oznámení, která jsou uvedena u originální kopie programu.
  4. Omezení převoditelnosti. Tato licence je dána Vám osobně a z tohoto důvodu Vám neumožňuje jakoukoli kopii programu dále prodávat, zapůjčit, postoupit, pronajmout či jakýmkoli jiným způsobem převádět na jinou osobu. Jakýkoli převod v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a je důvodem k ukončení platnosti Vaší licence.
  5. Počet instalací. Zakoupením jedné licence programu získáváte právo k instalaci a používání programu na dvou počítačích za předpokladu, že kopie programu nebude v paměti RAM jednoho počítače nikdy zavedena ve stejném okamžiku, jako kopie zavedená v paměti RAM druhého počítače a dále za předpokladu, že oba počítače jsou provozovány Vámi.
  6. Omezená záruka. ILLKO zaručuje, že během 15-ti dnů od data zakoupení dané verze programu, bude program v podstatných rysech odpovídat uživatelské dokumentaci. ILLKO nezaručuje, že program bude fungovat bez přerušení nebo že je bez chyby. Shora uvedená záruka je jediná daná namísto všech jiných záruk, výslovných nebo implikovaných, včetně implikovaných záruk obchodní schopnosti a vhodnosti pro určité účely.
  7. Záruka vrácení peněz bez udání důvodu. V případě, že program nebude splňovat Vaše požadavky na něj kladené, či Vám z jakéhokoli jiného důvodu nebude vyhovovat, máte možnost, a to i bez udání důvodu, jej do 15 dnů od jeho zakoupení vrátit společnosti ILLKO. V takovém případě máte nárok na vrácení uhrazeného licenčního poplatku, za předpokladu zničení všech kopií tohoto programu, uložených na pevném disku či jakkoli jinak archivovaných, odinstalace programu a vrácení původního balení. V případě zrušení licence z jakéhokoliv důvodu může dojít k automatickému zablokování programu v případě jeho dalšího užívání.
  8. Omezení odpovědnosti. Společnost ILLKO ani její prodejci a dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu dat, vzniklé použitím nebo nemožností použití tohoto programu, i pokud by byla společnost ILLKO informována o možnosti způsobení těchto škod. Odpovědnost za možnou škodu způsobenou použitím nebo nemožností použití tohoto programu je s Vaším souhlasem daným touto smlouvou upravena Obchodním zákoníkem České republiky. Pro případ vzniku jakékoli škody, za kterou by nesla odpovědnost společnost ILLKO, její prodejci a dodavatelé a byla by povinna k její náhradě, jakož i pro případ, kdy by jurisdikce některého státu nedovolovala předem vyloučit nebo omezit náhradu škody, se sjednává smluvní pokuta ve výši licenčního poplatku uhrazeného Vámi za produkt, na jehož základě došlo ke vzniku škody s tím, že tato smluvní pokuta v sobě již zahrnuje paušální náhradu vzniklé škody. Dodávaný program není určen k nasazení ve vysoce rizikových aplikacích, zejména tam, kde by selhání programu přímo ohrozilo život nebo způsobilo rozsáhlou materiální škodu. Jedná se například o operační část jaderných elektráren, zbraňové systémy, zařízení určená pro přímou podporu životních funkcí osob apod.
  9. Aktualizace programu. Pro zachování správné funkčnosti programu mohou být výrobcem a jeho obchodními partnery vydávány aktualizace programu dostupné na www stránkách nebo na paměťovém médiu (například na disku CD-ROM). Tyto aktualizace zlepšují vlastnosti programu a odstraňují případné chyby. Pokud aktualizace programu stahujete, nesete veškerá rizika poškození programu během přenosu a stahování.
  10. Rozhodné právo, rozhodčí doložka. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

 

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet